Profetter

Allah har med al sin barmhjertighed sendt mange Profeter til mennesket.

Allah siger selv:

Vi har sendt en budbringer til hvert folk.

 

(Surat al-Nahl, kapitel 16, vers 36)

 

Der har ikke været et folk, uden at der blandt dem blev sendt en til at advare

 

(Surat al-Fatir, kapitel 35, vers 24)

Dvs. at der har været sendt en Profet til hver eneste folk på denne klode, om de så var kinesere eller sydamerikanere.

Men disse folk kan så have ladet være med at lytte til profeten, have ændret på åbenbaringen, eller ladet den gå tabt med tiden. Uanset hvad, så ved vi ikke nødvendigvis, hvem disse Profeter var og hvad der er sket med deres åbenbaringer.

Allah siger:

Vi har sendt budbringere før dig [Muhammad]. Blandt dem er der nogle vi har fortalt dig om, og nogle vi ikke har fortalt dig om

 

(Surat al-Qasas, kapitel 40, vers 78)

Så det præcise antal Profeter, hvem de var, hvad deres åbenbaring var, hvem de blev sendt til osv. er ukendt for os.

Men Allah har valgt at fortælle os og lære os om nogle af dem, og 25 af dem er nævnt i Koranen. Derfor er disse 25 alle anerkendt som værende Profeter i Islam, og det betyder, at man som muslim ikke må benægte, at de er Profeter.

Det er i sig selv ikke et krav, at man kender navnet på eller historierne om de 25, men man må ikke benægte at nogen af disse 25 var Profeter. Det vil dog være bedst, hvis man får tilegnet sig viden om alle de 25 Profeter.

Der findes også andre, der også er nævnt i Koranen og hadith, men hvor de muslimske lærde har forskellige holdninger til om de var profeter eller ej (f.eks Khidr og Luqman).

Med hensyn til personer som Buddha, Zoroaster, personer fra religioner som den oldnordiske & græske mytologi og lignende, så kan vi ikke sige noget med sikkerhed om dem.

Så spørgsmål som "var Buddha en Profet eller ej", er noget vi formentlig aldrig får svar på.

I stedet bør vi koncentrere os om at lære om dem vi er sikre på er Profeter, og i særdeleshed at lære om den sidste og bedste Profet af dem alle, nemlig vores mester Muhammad (må Allahs fred og velsignelser være med Ham)

Der findes hadith, der beretter, at det samlede antal af Profeter Allah har sendt er 124.000.

Abu Dharr spurgte Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham):

Hvor mange Profeter er der blevet sendt?"
Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) svarede: '124.000'.

 

(Ahmad 22342, Mustadrak 4166, Shu'b al-Iman 131)

Men de hadith, der peger på et bestemt tal er dog svage (daif), så man kan ikke være for sikker på, om det tal er rigtigt eller ej.

Det man i stedet kan slå fast med sikkerhed er, at der er blevet sendt et ukendt antal Profeter. Og at Koranen nævner 25 af Profeterne, og derfor skal vi som muslimer også tro på dem.

 

Allah, Den Barmhjertige, har sendt mange profeter til menneskeheden for at retlede dem. Menneskeheden er blevet informeret om nogle profeter, mens andre kender vi ikke til. Allah siger i Koranen:

”Vi har sendt sendebude ud før dig (O Muhammad). Nogle af dem har Vi fortalt dig om, andre har Vi ikke fortalt dig om.” [Ghafir 40:78]

I Koranen nævner Allah 25 profeter ud af mange andre profeter, Han har sendt, og de er sendt i denne rækkefølge:

1.Adam

2.Idris (Enok)

3.Nuh (Noa)

4.Hud (Ever)

5.Saleh

6.Lut (Lot)

7.Ibrahim (Abraham)

8.Ismail (Ismael)

9.Ishaq (Isak)

10.Ya’qub (Jakob)

11.Yusuf (Josef)

12.Shuaib (Jetro)

13.Ayyub (Job)

14.Dhul-Kifl (Ezekiel)

15.Yunus (Jonas)

16.Musa (Moses)

17.Harun (Aron)

18.Ilyas (Elias)

19.al-Yasa’ (Elias)

20.Dawood (David)

21.Sulaiman (Salomon)

22.Zakariyya (Zakarias)

23.Yahya (Johannes)

24.Isa (Jesus)

25.Muhammad

Og Allah ved bedst.
Øzlem Øzcan | - Danmark | ozlem-adem@hotmail.com